Klachtenprocedure Centalis

Onderstaande klachtenprocedure is ook van toepassing op Gilbert Bookelman BV

Doel klachtenprocedure

Als klant van Centalis mag u vertrouwen op een uitstekende dienstverlening. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij uw vertrouwen in ons een deuk oploopt. Wij stellen het in dat geval op prijs wanneer u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij proberen het onderling vertrouwen weer te herstellen en te versterken, zodat we in de toekomst trainingen kunnen blijven verzorgen.

 

Met deze doelstelling heeft Centalis een klachtenprocedure opgesteld. Deze procedure draagt zorg voor een juiste afhandeling van klachten die betrekking hebben op Centalis of één van haar medewerkers en geeft aan wat betrokkenen van elkaar mogen verwachten en binnen welke termijn. U kunt erop vertrouwen dat wij al uw klachten vertrouwelijk zullen behandelen.

 

Wij maken onderscheid tussen formele en informele klachten

 

Informele klachten

Informele klachten zijn klachten en/of opmerkingen die eenvoudig en snel naar volle tevredenheid van betrokken partijen kunnen worden opgelost, zonder dat daar een formele procedure voor noodzakelijk is. U maakt uw klacht bijvoorbeeld telefonisch kenbaar en de betreffende medewerker kan direct een oplossing bieden. Wanneer de informele klacht is opgelost, zal deze als afgehandeld worden beschouwd. Mogelijk ontvangt u hierover nog een bevestigingsbericht. Mocht via deze weg echter geen oplossing geboden (kunnen) worden die naar tevredenheid is van betrokkenen, dan kan besloten worden tot het indienen van een formele klacht.

 

Formele klachten

Formele klachten zijn klachten die niet snel, eenvoudig en naar tevredenheid van betrokken partijen kunnen worden opgelost. U wordt in dat geval verzocht uw klacht schriftelijk in te dienen bij de directeur/eigenaar van Centalis, Gilbert Bookelman, Admiraal de Ruijterweg 113 hs, 1056 EW Amsterdam, t.a.v. Centalis, of via e-mail naar gilbert@centalis.nl. Wij registreren en bewaren formele klachten vijf jaar.

 

En dan?

Ontvangstbevestiging klacht

Na ontvangst van de klacht krijgt u binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging met informatie over de verdere behandeling van uw klacht. Als bijlage wordt een afschrift van deze klachtenprocedure meegestuurd.

 

Schriftelijke inhoudelijke reactie binnen 2 weken na ontvangst klacht

De klacht zal door Gilbert Bookelman in behandeling worden genomen. Hij zal binnen 2 weken schriftelijk en inhoudelijk op uw klacht reageren.  Indien er binnen deze termijn nog geen inhoudelijk antwoord te geven is, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en aangeven op welke termijn wij wel inhoudelijk op uw klacht kunnen reageren.

 

De klacht is gegrond of ongegrond

 

Indien een klacht gegrond is

Indien de klacht gegrond is zal Centalis een voorstel doen om met u tot een oplossing te komen.

 

Indien een klacht ongegrond is

Wanneer de directeur/eigenaar van mening is dat de klacht ongegrond is en er in gezamenlijk overleg geen oplossing gevonden kan worden, heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit in bezwaar te gaan bij de NOBTRA.

 

NOBTRA

Indien de klacht ongegrond wordt verklaard kunt u uw klacht kenbaar maken bij de NOBTRA. Achterweg 7, 1862 XH Bergen Noord-Holland. Internet: https://www.nobtra.nl/klachtenprocedure/

Wij zullen ons te allen tijde neerleggen bij het besluit van de NOBTRA. Eventuele consequenties worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd binnen onze algemene voorwaarden.

 

Rechter

U kunt uw klacht uiteraard ook te allen tijde voorleggen aan de daartoe bevoegde civiele rechter.